RJ GARDEN PREMIUM

ทตี# งั& จังหวดั ชลบรุ ี

ทอี# ยู่ ถนนปากรว่ ม-หว้ ยปราบ ซอยอาร.์ เจ แมนชน#ั ตําบลบอ่ วนิ อําเภอศรรี าชาจังหวดั ชลบรุ ี

RJ GARDEN PREMIUM

ทตีงั& โครงการ ถนนปากรว่ ม-หว้ ยปราบ ซอยอาร.์ เจ

แมนชน ตําบลบอ่ วนิ อําเภอศรรี าชา จังหวดั ชลบรุ ี

ขนาดทดี นิ 6ไร่ ประเภทโครงการคอนโดมเินยี ม

จํานวนยนู ติ 508ยนู ติ วนั ทเีสร็จ2019/04/30

เจา้ของโครงการบจ.อาร์เจพรีเม◌ี ย่ มจํากดั ประเภทหอ้

งและขนาดหอ้ ง

2หอ้ งนํ&า) สงิ อํานวยความสะดวกหอ้ งออกกําลงั กายสระวา่ ยน&ําระบบรักษาความปลอดภยั 24ชวั โมงกลอ้ งวงจรปิดคยี ก์ ารด์ ระบบป้องกนั อคั คภี ยั ระบบดบั เพลงิ ไฟฉุกเฉนิ ระบบกนั ฟ้าผา่ จานด าวเทยี มลฟิ ท์wifi